Over civiele veiligheid

Wie zijn we

De Algemene Directie Civiele Veiligheid maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 1262 personeelsleden werken voor onze algemene directie, waarvan:

 • 136 medewerkers op de centrale directie in Brussel,
 • 284 operationele medewerkers en vrijwilligers bij de operationele eenheden van de Civiele Bescherming
 • 842 operatoren en calltakers in de noodoproepcentrales 112 en 101

Wat doen we

De Algemene Directie Civiele Veiligheid draagt bij tot een leefbare en veilige samenleving. Onze belangrijkste opdracht is het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes:

 

 

 

 

 

 

 

 • Onze operatoren en calltakers in de noodoproepcentrales beantwoorden 24/7 noodoproepen voor de hulpdiensen en de politie. Ze verwittigen de nodige hulpdiensten en geven hen de nodige informatie voor een snelle en efficiënte interventie.
 • De agenten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming delen zandzakken uit bij overstromingen, dekken je dak terug af na een storm, ruimen vervuiling op in je straat, delen waterzakjes uit bij watertekort, gaan op zoek naar overlevenden na ontploffingen en aardbevingen en bieden gespecialiseerde, technische ondersteuning aan de brandweer, de politie of medische diensten bij interventies in binnen- en buitenland.

De veiligheid van de operationelen op het terrein, de brandweer, de agenten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming is onze voornaamste zorg. Onze ingenieurs en experten onderzoeken en testen voortdurend innovatieve technieken en nieuw materieel die door de hulpdiensten gebruikt kunnen worden. We bereiden, samen met de vertegenwoordigers van de brandweerkorpsen, het statuut, de organisatieregels en werking van de brandweer en de hulpverleningszones voor. Onze brandweerinspecteurs waken tijdens hun bezoeken aan de brandweerkorpsen over de naleving van de reglementering en geven hen nuttige raad voor een betere werking.

 

De experten van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) bereiden standaard operationele procedures voor op basis van de noden van het terrein. Op basis van de feedback die ze krijgen, trachten ze samen met de opleidingscentra (de “brandweerscholen”) de basis- en voortgezette opleiding van de operationelen te verbeteren.

Onze uitdagingen

We hebben vier prioritaire doelstellingen vooropgesteld voor de komende vijf jaren:

 • Uitwerken, uitvoeren en begeleiden van de hulpverleningszones.
 • Verbeteren van de werking van de noodoproepcentrales 112 voor een snellere en kwaliteitsvolle behandeling van noodoproepen.
 • Moderniseren van de werking van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming zodat hun prestaties beantwoorden aan de verwachtingen van de brandweerkorpsen, andere hulpdiensten en beleidsverantwoordelijken.
 • De veiligheid en opleiding van de operationelen op het terrein blijven verbeteren, evenals de werkomstandigheden van onze operatoren en calltakers.

Adviesorganen

Binnen de Algemene Directie zijn er verschillende adviesorganen opgericht, opdat de operationele prezones, de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en de operatoren en calltakers hun steentje kunnen bijdragen onder de vorm van ideeën, energie en innovaties in onze opdrachten met betrekking tot de reglementering, het aankoop van materieel, de standaard operationele procedures, de opleiding…

Personeel

De overlegcomités van de Algemene Directie Civiele Veiligheid zijn samengesteld uit de representatieve vakbondsorganisaties en vertegenwoordigers van de overheid. Tijdens de vergaderingen van deze comités wordt overleg gepleegd over aspecten van het statuut van de personeelsleden (met uitzondering van de aspecten waarvoor een onderhandelingsprocedure voorzien is). Zowel voor de operationele eenheden van de Civiele Bescherming als voor de noodoproepcentra is er een Tussenoverlegcomité (TOC) opgericht. Bovendien organiseert de Algemene directie Civiele Veiligheid regelmatig een Basisoverlegcomité (BOC) voor elke operationele eenheid van de Civiele Bescherming en voor de verschillende noodoproepcentra.

Specifiek voor het vrijwillig personeel van de Civiele Bescherming zijn verschillende provinciale en één interprovinciaal Consultatiecomité opgericht.

 • Het interprovinciaal comité heeft als opdracht adviezen en voorstellen te formuleren over het statuut of de arbeidsomstandigheden van het vrijwillig personeel.
 • De provinciale comités formuleren voorstellen over de organisatorische problemen die eigen zijn aan het vrijwillig personeel uit hun provincie.

Materieel

De Aankoopcommissie geeft advies bij de aankoop van rollend materieel en individuele en collectieve beschermingsmiddelen. De adviezen hebben betrekking op de technische specificaties die moeten opgenomen worden in de lastenboeken.

De ASTRID-Veiligheidscommissie oordeelt of de voorgelegde nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken uit veiligheidsoverwegingen moeten voorzien worden van ASTRID-radiodekking voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

Opleiding

De Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten heeft meerdere opdrachten:

 • voorstellen doen aan de Minister met betrekking tot de opleidingen
 • advies geven over de ontwerpen van reglementering
 • opmaken van een verslag over de kwaliteit van de opleidingen die georganiseerd worden door de verscheidene opleidingscentra

De Programmeringscommissie is belast met:

 • vastleggen van de behoeften inzake opleiding
 • uitbrengen van een advies over de inhoud van de syllabi
 • voorstellen doen aan de Minister wat betreft het gelijkvormig maken van de cursussen en de examens
 • het controleren van de uitvoering van de opdrachten door het Redactiecomité

De Commissie voor Gelijkstelling en Vrijstelling geeft raad aan de Minister over de aanvragen tot gelijkstelling van diploma’s, cursussen of brevetten en over de aanvragen voor vrijstellingen van de lessen en de examens.

In 2003 zijn een supra-provinciale Opleidingraad voor de Franstalige en Duitstalige openbare brandweer en een supra-provinciale Opleidingsraad voor de Nederlandstalige openbare brandweer in het leven geroepen. Deze opleidingsraden zijn samengesteld uit de voorzitter en directeur van de respectievelijke brandweerfederatie, technici die de brandweer vertegenwoordigen, een operationele vertegenwoordiger van de Algemene Directie en een beroepsofficier die de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor de brandweer en dringende medische hulp vertegenwoordigt. Zij zorgen onder andere voor de coördinatie en kwaliteitscontrole van de door de provinciale opleidingscentra gegeven opleidingen.

 

 

 

Organogram

De Algemene Directie Civiele Veiligheid is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die bestaat uit vijf algemene directies en twee onafhankelijke asielinstanties. Directeur-generaal Geneviève Van Der Meeren staat aan het hoofd van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.